500V-750V高压电解电容

发布时间:2019-3-28

VDTCAP公司推出高压电解电容器

电压等级500V,550V,600V630V700V,750V

容量1000uf-10000uf

欢迎来电咨询

 

shgopi.cn_2019-03-28_04-14-46 资料下载

 

500V高压电解电容器

550V高压电解电容器

600V高压电解电容器

630V高压电解电容器

700V高压电解电容器

750V高压电解电容器

 

电容器厂家 | 版权所有 转载请注明出处